Относно GDPR

Настоящата Политика за защита на личните данни (понякога само „Политика/та“) урежда обработването на личните данни на посетителите и регистрираните потребители (заедно ползватели/те) на интернет страницата на ВН Маркет Рисърч: https://www.vnmarketresearch.eu/bg/ („Сайта/ът“), съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък само Регламент/а/ът 2016/679).

С оглед възможните промени в областта на личните данни, Администраторът предприема необходимите действия по актуализирането на настоящата Политика, предвид на което ползвателите следва да се информират периодично за промените в този документ на сайта в секция „Относно GDPR“: https://www.vnmarketresearch.eu/bg/gdpr/.

Администратор на лични данни

„ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ“ ЕООД, („Администратор/а/ът на лични данни или само Администратор/а/ът“). Подробна информация за Администратора може да бъде намерена тук (https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=202711932).

Администраторът определя целите и средствата за обработването на личните данни.

Обработване на лични данни е дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.

Администраторът обработва личните данни на ползвателите в съответствие с принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, въз основа на предвидените условия в настоящата Политика.

Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Администраторът подразделя две категории субекти на личните данни – 1. Посетители на Сайта и 2. Регистрирани потребители в Сайта. В зависимост от категорията “субект на данните” – настоящата Политика посочва съответния обем данни, които се събират и обработват за конкретните посочени цели и основания, както и сроковете за тяхното съхранение.

Данни, които могат да се събират автоматично за всички категории лица, посочени по-горе.

По отношение на всички ползватели (нерегистрирани посетители и регистрирани потребители) в определени случаи се събират и обработват автоматично следните категории лични данни:

 • IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично;
 • Обобщена информация. Браузърът, който използвате, когато посещавате Сайта (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили;
 • Бисквитки („Cookies“). Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга, когато посещавате нашата интернет страница, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтът ни използва, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките, посочена по-долу в съдържанието на този документ.

Данни, които се събират според категорията потребители.

Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди Сайта в уеб браузъра си.

 • Категории данни, които се обработват: Информация за извършени действия от субекта в Сайта; Информация за вида на използвания браузър/устройство; IP адрес на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Когато е активирана функцията за местоположението на персоналното устройство – и Данни за местонахождение, посочвани от посетителя.
 • Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Сайта.
 • Срок за съхранение: Всяка информация за посетителите (нерегистрираните потребители) се съхранява временно, докато те са заредили съдържанието на Сайта на техните устройство.
 • Правно основание за обработването: Информация, която независимо от волята на субекта на данните се предоставя от устройството му по подразбиране.

Регистрирани ползватели

 1. Цел на събиране на лични данни – Профилиране на всички респонденти, които участват в нашите онлайн панели и изпращане единствено и само подходящи проучвания и анкети за тях.
 2. Личните данни, които събираме за нашите респонденти са трите имена, населено място, дата на раждане и IP адрес. В определени случаи обработването на личните данни на ползвателите може да се извършва на друго правно основание, като например спазване на законовите задължения от наша страна; необходимост за изпълнение на договор и др. В тези случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо.
 3. Преди да бъде направена всяка регистрация всички респонденти трябва да се съгласят с общите условия и да потвърдят, че имат навършени 18 години. Предоставянето на личните данни, които ние събираме е доброволно, с оглед използването на Сайта или достъпването до неговото съдържание. Евентуалният отказ да предоставите съответните лични данни, от които ние се нуждаем би означавало отказ да станете част от VN Market Research Community и да участвате в онлайн проучвания (за повече информация какво е VN Market Research Community и как функционира, можете да намерите в секцията „Въпроси и отговори“ – https://www.vnmarketresearch.eu/bg/faq/.
 4. Служителят по защита на събраните лични данни при нас е специално назначен човек, който единствено отговаря за обработката на всички събрани данни.
 5. Не събираме лични данни, които:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
 1. Не събираме информация от деца – нашите услуги не са предназначени за деца под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 18-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни те ще бъдат изтрити незабавно. Обръщаме изключително внимание, че информационната система на Администратора е проектирана така, че същата не допуска извършването на регистрация на лица под 18-годишна възраст. В случай, че лицето, което извършва регистрация умишлено въведе грешни данни за своята възраст, то (или неговите настойници) отговаря за своите действия и Администраторът не носи отговорност в такива случаи.

Срокът за съхранението на личните данни за регистрираните потребители: До получаване на искане в свободна форма за заличаване на регистрирания акаунт от потребителя на следния имейл: panelcare.bg@vnmarketresearch.eu.

 

Достъп до Вашите лични данни и тяхната защита

Ние предоставяме достъп до Вашите лични данни на:

 • Наши служители по трудов договор или наети лица въз основа на граждански договор, ангажирани с работата по Сайта;
 • Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашия Сайт и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;
 • Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси;
 • Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данни, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) – метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Сайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашите лични данни.

В допълнение към горното и съобразно изискванията на т. 9 по-долу, Администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки като, но не само за: устойчивост на системата на Сайта; способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; възможност за обучение на своите служители чрез записването им на курс за защита на личните данни.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на акаунта Ви с оглед отправено искане от Вас към Администратора, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностните срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

 1. Събиране на данни от трети страни или от публично достъпни източници – Конкретни технически данни и информация за използването на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook и други подобни.
 2. Не споделяме с трети лица и фирми събрани лични данни, освен за целите на тяхното съхранение, което към настоящия момент се осигурява на специален сървър, поддържан от СуперХостинг.БГ.
 3. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката – цялата информация, която получаваме се съхранява на защитен сървър, като сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на събираните лични данни.
 4. Всички респонденти на ВН Маркет Рисърч избират своя собствена парола, за да получат достъп до своите профили, която е уникална и никой друг няма достъп до нея.
 5. Права на участниците в нашите онлайн панели:

– ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ: да получат достъп до личните данни, обработвани от ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ;

– ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ: ако данните, обработени от ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ, са некоректни, непълни или неточни, респондента може да се обърне в писмена форма към ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ за коригиране на тази неточност или сам да я коригира;

– ПРАВО ВАШИТЕ ДАННИ ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ (ЗАБРАВЕНИ): да поиска прекратяване на обработката на данни (изтриване на данните от системата на ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ).

– ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

– ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ. При определени обстоятелства – като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Посочените по-горе права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към Администратора, чиито данни за контакт са посочени в началото на настоящата Политика за защита на личните данни.

За всички неуредени в настоящата Политика за защита на личните данни въпроси – се прилага Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни, както и относимото друго нормативно законодателство.

 1. Предоставяме опция за отписване от нашата онлайн общност посредством бутон във всяка една покана, която се получава за участие в ново проучване.
 2. Контакти – имаме email към сайта, който може да бъде използван специално за комуникация свързана със защита на вашите личните данни – office@vnmarketresearch.eu
 3. Политика за поверителност: Улеснихме нашите респонденти да разберат каква информация събираме, защо я събираме, как я използваме, с кого я споделяме и как могат да направят избор относно нея.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Те се съхраняват на Вашето крайно устройство (като компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на Сайта ни. Също така, бисквитките правят работата Ви с уеб сайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят и изпращат информация за Вашите предпочитания -например данните Ви за регистрация и език.

Настоящата политика за бисквитките се прилага само и единствено по отношение на регистрираните ползватели на Сайта, след като те са влезли в своя акаунт и са дали своето изрично съгласие за приемане на настоящата Политика за бисквитките, чрез потвърждаване на визуализирано системно съобщение за това.

Използването на бисквитките се извършва с цел: обезпечаване на сигурното и нормално функциониране на Сайта; предотвратяване на злонамерени действия; предоставяне на по-качествена и персонализирана информация за по-кратко време.

Правното основание, въз основа на което се събират бисквитките е участието на съответните регистрирани потребители в подходящия за тях онлайн панел.

Срокът за съхранение на бисквитките в крайното Ви устройство е временен, докато сте влезли в акаунта си и се изтриват в момента, в който излезете от него.

Ако не искате да приемате бисквитки, както и за да премахнете бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра, който използвате. Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате възможност да приемете или откажете сесийните бисквитки.

Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля бисквитките. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/ или Наръчника за бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies.

Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго.

Ние използваме следните сесийни бисквитки:

 • Бисквитка за логване;
 • Бисквитка за Security Socket Layer (SSL);
 • Бисквитка, проверяваща дали браузърът на потребителя поддържа бисквитки;
 • Бисквитка, гарантираща сигурността на Opt-Out.