ОБЩИ УСЛОВИЯ (правила) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

„ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ“ ЕООД, (Подробна информация за дружеството може да бъде намерена тук (https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=202711932), адрес на електронна поща: panelcare.bg@vnmarketresearch.eu; („Доставчик/а/ът“) поддържа сайта – https://www.vnmarketresearch.eu/bg/ („Сайт/а/ът“), чрез който се осигурява възможност за участие, след регистрация и срещу получаване на онлайн точки (които имат паричен еквивалент), в т. нар. VN Market Research Community – онлайн общност, в която регистрираните потребители изразяват своето мнение, с цел да се окаже влияние върху формирането на услуги и продукти преди излизането им на пазара и усъвършенстване на вече появили се такива („Услуга/та/те“).

Подробна информация за онлайн точките можете да откриете на следния линк – https://www.vnmarketresearch.eu/bg/faq/.

„ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ“ ЕООД предлага посреднически онлайн услуги по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (ОВ, L 186/57 от 11 юли 2019 г.). „ВН МАРКЕТ РИСЪРЧ“ ЕООД предлага следните услуги за бизнес ползвателите:

  • Изготвяне и написване на въпросници;
  • Програмиране на онлайн проучвания и онлайн анкети;
  • Обработка, анализ и предоставяне на данни;
  • Потребителски онлайн панели в България и Гърция;
  • Изграждане и управление на онлайн панели.

Настоящите Условия (Правила) уреждат отношенията между ВН Маркет Рисърч ЕООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост Панелист), което ползва Интернет страниците на VN Market Research и/или Услугите, предоставяни чрез тях. Ако не сте съгласни с условията, моля не използвайте сайта. Ползването на https://panel.vnmarketresearch.eu/bg/ ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. С приемането на настоящите Общи условия от Панелистите, същите се задължават да не създават по какъвто и да е начин и с каквито и да е средства затруднение при използването на Сайта.

Доставчикът може временно да ограничи или преустанови достъпа до Сайта, когато се налага извършването на профилактика, актуализация, отстраняване на техническа неизправност и др. подобни. Във всички случаи, ако достъпът до Сайта бъде преустановен по смисъла на предходното изречение за повече от 24 часа, то Доставчикът се задължава да укаже приблизителен период за отстраняване на проблема в Сайта при посещаването му.

Само Панелисти, които са извършили валидна регистрация на интернет страницата на VN Market Research могат да ползват Услугите, предоставяни чрез нея.

Регистрацията на Интернет страницата на Доставчика е безплатна. Доставчикът не осигурява директна връзка чрез Сайта между бизнес ползвателите и регистрираните потребители (Панелистите). Доставчикът не поддържа и средства за парични разплащания в Сайта.

Събирането, обработката и използването на личните данни на Панелистите, чрез Сайта се подчинява на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Законът за защита на личните данни в България, както и на всяка друга приложима нормативна регламентация в тази област. Политиката за защита на личните данни може да откриете тук (https://www.vnmarketresearch.eu/bg/gdpr/).

Ползване на тази интернет страница и услугите предлагани на нея

Използването на тази интернет страница се извършва единствено съобразно условията на този договор, само за лично ползване. Съобщенията, които Панелистите получават отговарят на изискванията на Закона за електронната търговия, с ясно обозначение, че същите са търговски и в които се осигурява способ за отписване от получаването им. В случай, че такова отписване последва от регистрираните потребители, се преустановява и акаунтът на съответния Панелист, поради липса на метод за уведомяване относно участието му в конкретен онлайн панел.

Право на членство

Право на членство се предоставя на лица на възраст над 18 години. В случай, че не отговаряте на критериите, моля не използвайте нашите услуги. VN Market Research може да откаже своите услуги на всеки и по всяко време по собствено усмотрение.

Парола

Страницата може да посетите като гост без да използвате потребителска парола. За да използвате някои определени услуги на страницата като например участие в проучвания, трябва да бъдете регистриран член на VN Market Research Community. Личната информация, която предоставяте при Вашата регистрация, трябва да бъде валидна. При предоставяне на недостоверна, некоректна или непълна информация на нас или наши представители, партньори или трети лица относно нас, VN Market Research  има право да прекрати Вашето членство, да откаже достъпа Ви до тази страница и да отнеме натрупаните Ви до този момент онлайн точки и/или награди. За да имате достъп до членската зона, трябва да въведете парола и личен имейл адрес. Вие сте отговорни: (1) да пазите Вашата парола в тайна и да поемете пълната отговорност за действията извършени с Вашата парола; (2) да не предоставяте Вашата парола на други потребители; (3) в случай на неоторизирана употреба на Вашия акаунт, незабавно да ни уведомите. В он-лайн панела на VN Market Research може да се регистрира само едно лице от домакинството, но в проучванията могат да участват и други, нерегистрирани членове (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга и др.). В тези случаи VN Market Research ще Ви уведоми предварително, за да получи Вашето и тяхното съгласие, без да е необходима нова регистрация. VN Market Research си запазва правото да използва информация като имейл адрес, дата на регистрация и IP адрес с цел проверка достоверността на самите регистрации. В случай, че VN Market Research установи, че е постъпвано некоректно при регистрация или участието в нашите он-лайн проучвания, използвайки повече от един имейл адрес или подвеждаща информация довела до това, VN Market Research ще бъде принуден да премахне тези регистрации от нашата система.

Посочената съвкупност от данни за Панелистите при регистрацията им е уникална и не е възможно при последващ опит за регистрация със същите данни да се извърши регистрация на акаунт. Регистрираните потребители разполагат с възможност по всяко време да внасят промяна в своя профил, като системата ще индикира в случай на наличие на съществуващи вече данни в системата и няма да позволи те да бъдат запазени, предвид изискванията за уникалност на акаунта, посочени в предходното изречение. Доставчикът гарантира възможността в случай на забравени данни за достъп до акаунта от потребителя и преводача, да възстанови достъпа им, чрез използване на посочения от тях имейли при регистрация им.

Системата на Сайта показва индикация за това дали въведените имейл адреси са валидни или не спрямо утвърдените стандарти за изписването им, като Доставчикът не носи отговорност ако въпреки правилното изписване на имейл адресите, потребителят или преводачът са посочили имейли, несъответстващи на техните желания.

С настоящите Общи условия, Доставчикът заявява, че не поема отговорност за коректността на предоставените данни от регистрираните потребители в Сайта и не извършва последваща проверка за точността им. Панелистите при регистрация си в Сайта са длъжни да предоставят актуални данни за себе си.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на тази интернет страница, текст, видео, картинки, аудио визия, логота и други материали са интелектуална собственост на ВН Маркет Рисърч ЕООД.

Неправомерно използване на интернет страницата

Не е позволено да използвате техники за съхраняване и разпространение на информация от страницата на панела или да променяте и манипулирате отговорите, резултатите, и наградите от проучванията. Възпрепятстването на нормалното функциониране на интернет страницата е неправомерно. Публикуването на заплахи, обиди, както и всякакви противозаконни материали е забранено. Данните на лица, публикували подобни материали ще бъдат предоставени на властите при поискване. VN Market Research може да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за:

(а) съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на ВН Маркет Рисърч ЕООД или сайта;

(б) защита и запазване на правата и собствеността на ВН Маркет Рисърч ЕООД или сайта;

(в) действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на служители, представители или потребители на продуктите и услугите на ВН Маркет Рисърч ЕООД, както и членове на обществото.

Промяна на профила

Очакваме от Вас да ни информирате, ако настъпят промени в личната Ви информация: име, имейл адрес, както и демографска информация, както е описано тук. Промените се извършват в личния Ви профил, след като влезете в членската зона с въвеждане на парола и имейл адрес. VN Market Research Community от своя страна ще обнови профила Ви в базата данни. Ако по някаква причина не желаете да сте повече член на VN Market Research Community и да участвате в он-лайн маркетингови проучвания, може да поискате Личната Ви Информация да бъде премахната от списъка ни с активни членове по всяко време по следните начини:
Отказ от членство става като изпратите имейл на адрес panelcare.bg@vnmarketresearch.eu

Връзка с VN Market Research Community

Всички писма, които изпращате до VN Market Research Community, съдържащи някаква информация, въпроси, коментари, предложения и други ще бъдат считани за неконфиденциални и без повишен приоритет, освен ако това не е предварително посочено.

Доставчикът заявява, че не извършва междинни запаметявания (кеширане) на информация, въведена от регистрираните потребители в Сайта, както и че не отговаря за съхраняването на чужда информация (хостинг, като например в секцията за изразяване на мнения, видима от други потребители, ако е приложимо) и не предоставя препратки към чужда информация (линкинг) в Сайта. В допълнение към това, Доставчикът обръща изключително внимание, че Сайтът не предоставя възможност за обмен на информация между бизнес ползвателите и регистрираните потребители.

С настоящите Общи правила се заявява на регистрираните потребители, че независимо от обстоятелството за това къде се хоства съдържанието на информацията, предоставяна чрез Сайта, в случай на възникнали спорове се прилага законодателството на Република България.

Общи условия са съобразени с контролните правомощия на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни в областта на дейност на Доставчика.

В случай, че някое от посочените изисквания в настоящите Общи условия се окаже недействително, това не води до недействителност на самите тях.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.03.2022 г.