Γενικοί όροι και κανόνες χρήσης υπηρεσιών

“VN MARKET RESEARCH” Μονοπρόσωπι E.P.E  (Λεπτομερείς πληροφορίες για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ(https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=202711932)

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panelcare.gr@vnmarketresearch.eu; (“Πάροχος”) φιλοξενεί τον ιστότοπο – https://www.vnmarketresearch.eu/el/. (“Ιστότοπος”), о οποίος παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής, μετά την εγγραφή και κατά της λήψης διαδικτυακών πόντων (που έχουν χρηματικό ισοδύναμο) στη λεγόμενη VN Market ResearchCommunity- μια διαδικτυακή κοινότητα στην οποία οι εγγεγραμμένοι χρήστες εκφράζουν απόψεις προκειμένου να επηρεαστεί ο σχηματισμός υπηρεσιών και προϊόντων πριν διατεθούν στην αγορά και να βελτιωθούν αυτά που έχουν ήδη εμφανιστεί (“Υπηρεσία”).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς πόντους μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο – https://www.vnmarketresearch.eu/el/faq/.

Η VN MARKET RESEARCH Μονοπρόσωπι E.P.E προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για την προαγωγή της δικαιοσύνης και της διαφάνειας για τους επαγγελματίες χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολαβήσεων (ΕΕ, L 186 / 57 της 11ης Ιουλίου 2019). Η VN MARKET RESEARCH Μονοπρόσωπι E.P.E προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες για επαγγελματίες χρήστες:

– Προετοιμασία και σύνταξη ερωτηματολογίων.

– Προγραμματισμός διαδικτυακών μελετών και διαδικτυακών ερευνών.

– Επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδομένων.

– Διαδικτυακά πάνελ καταναλωτών στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

– Δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακών πάνελ.

Οι παρόντες Όροι (Κανόνες) διευθετούν τις σχέσεις μεταξύ της VN Market Research Μονοπρόσωπι ΕΠΕ και κάθε προσώπου (καλούμενο εφ’ εξής για χάριν συντομίας Μέλος), που χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες της VN Market Research και/ ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η χρήση της https://panel.vnmarketresearch.eu/el/ θα θεωρείται εκδήλωση συγκατάθεσης με τους ως άνω όρους. Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων, τα Μέλη, δεσμεύονται να μην δημιουργούν με κανένα τρόπο και με κανένα μέσα δυσκολία στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο πάροχος μπορεί να περιορίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο όταν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει πρόληψη, ενημέρωση, συντήρηση τεχνικής δυσλειτουργίας κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, εάν η πρόσβαση στον Ιστότοπο ανασταλεί κατά την έννοια της προκαταρκτικής ποινής για περισσότερες από 24 ώρες, ο Πάροχος αναλαμβάνει να υποδείξει την κατά προσέγγιση περίοδο για την επίπλυση του προβλήματος στον Ιστότοπο κατά την επίσκεψή του.

Μόνο Μέλη που έχουν κάνει έγκυρη εγγραφή στην Ιστοσελίδα της VN Market Research μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής. Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα του σημ. 1 είναι δωρεάν. Ο Πάροχος δεν παρέχει απευθείας σύνδεση μέσω του Ιστότοπου μεταξύ των επαγγελματιών χρηστών και των εγγεγραμμένων χρηστών (Μέλη). Ο Πάροχος επίσης δεν υποστηρίζει τρόπους πληρωμής στον Iστότοπο.

Η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση προσωπικών δεδομένων των Μελών μέσω του Ιστότοπου υπόκειται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), στον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελλάδας, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες κανονισμούς στον τομέα αυτό. Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται εδώ (https://www.vnmarketresearch.eu/el/gdpr/).

Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτήν.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μόνο για προσωπική χρήση για μη διαφημιστικούς σκοπούς. Τα μηνύματα που λαμβάνουν τα Μέλη πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με σαφή ένδειξη ότι είναι εμπορικά και τα οποία παρέχουν τρόπο διαγραφής της λήψης τους. Σε περίπτωση που προκύψει τέτοια διαγραφή από τους εγγεγραμμένους χρήστες, τερματίζεται και ο λογαριασμός του αντίστοιχου Μέλου λόγω έλλειψης μεθόδου ειδοποίησης για τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο διαδικτυακό πάνελ.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεστε στα κριτήρια, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Η VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δύναται να αρνηθεί τις υπηρεσίες της στον καθένα και ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.

Κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ως επισκέπτης χωρίς να χρησιμοποιείτε κωδικό χρήστη. Για να χρησιμοποιήσετε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες της σελίδας όπως π. χ. συμμετοχή σε έρευνες, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος της VN Market Research Community. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, πρέπει να είναι έγκυρα. Σε περίπτωση παροχής αναληθών, λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων σε μας ή σε αντιπροσώπους, συνεργάτες μας ή τρίτα πρόσωπα, η VN Market Research δικαιούται να απορρίψει την πρόσβασή σας στη σελίδα και να αφαιρέσει τους συγκεντρωμένους μέχρι τη στιγμή εκείνη διαδικτυακούς πόντους ή/ και βραβεία. Για να έχετε πρόσβαση στη ζώνη μελών, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό και την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση. Φέρετε ευθύνη:

(1) για την φύλαξη του κωδικού πρόσβασής σας μυστικό και να αναλάβετε όλη την ευθύνη για τις πράξεις, που έχουν πραγματοποιηθεί με την χρήση του.

(2) να μην παρέχετε τον κωδικό σας σε άλλους χρήστες,

(3) σε περίπτωση μη εγκεκριμένης χρήσης του πρόφιλ σας πρέπει άμεσα να μας ενημερώσετε.

Στο διαδικτιακό πάνελ της VN Market Research, μπορεί να εγγραφεί μόνο ένα άτομο της οικίας, αλλά στις έρευνες μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα μη εγγεγραμμένα μέλη (μητέρα, πατέρας, αδερφός, αδερφή, σύζυγος κ.α.). Στις περιπτώσεις αυτές η VN Market Research θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων για να λάβει την συγκατάθεσή σας και την συγκατάθεσή τους χωρίς να χρειάζεται νέα εγγραφή. Η VN Market Research διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δεδομένα όπως π. χ. ηλεκτρονvική διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διεύθυνση IP, με σκοπό τον έλεγχο της εγκυρότηταςv των εγγραφών. Σε περίπτωση που η VN Market Research διαπιστώσει ότι υπάρχει καταχρηστική συμπεριφορά κατά την εγγραφή ή την συμμετοχή στις διαδικτυακές έρευνες χρησιμοπvοιώντας περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή παραπλανητικά στοιχεία που έχουν οδηγήσει σε αυτό, η VN Market Research θα αναγκαστεί να διαγράψει τις εγγραφές αυτές από το σύστημά της.

Το καθορισμένο σύνολο δεδομένων για τα Μέλη κατά την εγγραφή τους είναι μοναδικό και δεν είναι δυνατή η εγγραφή λογαριασμού με μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής με τα ίδια δεδομένα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στο λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή, και το σύστημα θα υποδείξει την παρουσία υπαρχόντων δεδομένων στο σύστημα και δεν θα επιτρέψει την αποθήκευσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις μοναδικότητας του λογαριασμού που προσδιορίζονται στην προηγούμενη πρόταση. Ο πάροχος εγγυάται τη δυνατότητα αποκατάστασης του προφίλ χρήστη και μεταφραστή σε περίπτωση σε περίπτωση ξεχασμένων δεδομένων για πρόσβαση στον λογαριασμό, χρησιμοποιώντας το καθορισμένο email εγγραφής.

Το σύστημα του Ιστότοπου δείχνει μια ένδειξη για το εάν οι καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι έγκυρες ή όχι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα για την ορθογραφία τους, καθώς ο Πάροχος δεν ευθύνεται εάν, παρά τη σωστή ορθογραφία των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης ή ο μεταφραστής έχει υποδείξει e-mail που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του.

Με αυτούς τους Γενικούς Όρους, ο Πάροχος δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων που παρέχονται από εγγεγραμμένους χρήστες στον Ιστότοπο και δεν διενεργεί εκ των υστέρων επαλήθευση της ακρίβειάς τους. Τα Μέλη είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τρέχοντα δεδομένα για τους εαυτούς τους κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, τα κείμενα, τα βίντεο, οι εικόνες, τα οπτικοακουστικά μέσα, το λογότυπο και τα λοιπά υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Παράνομη χρήση της ιστοσελίδας

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές αποθήκευσης και διανομής πληροφοριών από την σελίδα του πάνελ ή να τροποποιείτε και χειραγωγείτε τις απαντήσεις, τα αποτελέσματα και τα βραβεία των ερευνών. Η παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι παράνομη. Η δημοσίευση απειλών, προσβολών και κάθε είδους παράνομων υλικών απαγορεύεται. Τα στοιχεία των προσώπων, που έχουν δημοσιεύσει παρόμοια υλικά θα παρέχονται στις αρχές κατόπιν ζητήσεως. Η VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, με την κατανόηση, ότι αυτό χρειάζεται για:

(α) την τήρηση της νομοθεσίας ή την εκτέλεση δικονομικής διαδικασίας της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή του ιστοτόπου,

(β) την προστασία και διατήρηση των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή του ιστότοπου.

(γ) τις ενέργειες σε περίπτωση επειγόντων παραστατικών με στόχο την υπεράσπιση της προσωπικής ασφάλειας και αυτής των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή χρηστών των προϊόντων και των υπηρεσιών της VN Market Research Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, καθώς και των μελών της κοινότητας.

Αλλαγή προφίλ

Αναμένουμε να μας ενημερώσετε εάν προκύψουν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και δημογραφικά στοιχεία, όπως περιγράφονται εδώ. Οι μετατροπές πραγματοποιούνται στο προσωπικό σας προφίλ μετά μπείτε στη ζώνη μελών με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης και ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η VN Market Research Community από την πλευρά της θα ανανεώσει το προφίλ σας στη βάση δεδομένων. Εάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε την διακοπή της συμμετοχής σας στην VN Market Research Community και την συμμετοχή σας σε διαδικτυακές έρευνες αγοράς, δύναται να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη λίστα των ενεργών μελών μας ανά πάσα στιγμή με τους ακόλουθους τρόπους:

Η Άρνηση συμμετοχής πραγματοποιείται με την αποστολή e-mail στη ηλ. Διεύθυνση: panelcare.gr@vnmarketresearch.eu

Επικοινωνία με την VN Market Research Community

Όλες οι επιστολές που στέλνετε στην VN Market Research Community, που περιέχουν πληροφορίες, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις και άλλα, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και χωρίς αυξημένη προτεραιότητα, εκτός και αν αυτό έχει υποδειχθεί εκ των προτέρων.

Ο Πάροχος δηλώνει ότι δεν εκτελεί ενδιάμεση αποθήκευση (αποθήκευση στην προσωρινή μνήμη)

πληροφορίων, που εισάγονται από εγγεγραμμένους χρήστες του ιστότοπου και ότι δεν είναι υπεύθυνος για τηναποθήκευση πληροφοριών άλλων ατόμων (φιλοξενία, όπως στην ενότητα για την έκφραση απόψεων ορατή σε άλλους χρήστες, εάν ισχύει) και δεν παρέχει συνδέσμους προς πληροφορίες άλλων ατόμων (σύνδεση ) στον Ιστότοπο. Επιπλέον, ο Πάροχος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι το Ιστότοπο δεν παρέχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και εγγεγραμμένων χρηστών.

Οι παρόντες Γενικοί Κανόνες δηλώνουν στους εγγεγραμμένους χρήστες ότι ανεξάρτητα από το πού φιλοξενείται το περιεχόμενο των πληροφοριών, που παρέχεται μέσω του Ιστότοπου, σε περίπτωση διαφορών, εφαρμόζεται η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Οι γενικοί όροι συμφωνούν με τις εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτή και της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον τομέα δραστηριότητας του Παρόχου.

Σε περίπτωση που κάποια από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αποδειχθεί άκυρη, αυτό δεν συνεπάγεται την ακυρότητά τους.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι θα τεθούν σε ισχύ στις 15.03.2022